Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

20 września 2018 r. godz. 14:30

 

w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów 1/74 części dłużnika w prawie własności do lokalu niemieszkalnego – garażu nr 1, położonego w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 106B, 106C, o łącznej powierzchni 2470,20 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00446933/2.

Suma oszacowana wynosi 30 171,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 22 628,25 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 w Alior Banku SA (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii). Nieruchomość można oglądać w dniu 06.09.2018 roku o godzinie 10:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a tel. (12) 349 04 87.

 

Położenie: