OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud ogłasza, że dnia

 

10 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji przemysłowej, w zabudowie wolnostojącej położonej: 57-400 Nowa Ruda, ul. Obozowa 13, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW2K/00013403/5. Działka gruntu zabudowana budynkiem o funkcji przemysłowej (pow. budynku wynosi 214,12 m2), budynkiem portierni oraz wiatą drewnianą składającą się z czterech segmentów. Działka od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej graniczy bezpośrednio z drogą dojazdową od południa z potokiem. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej, tj. sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Pow. działki wynosi 5 512 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 501 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 375 750,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 50 100,00. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 09.08.2018 r. na konto komornika

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908.

Za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Uwaga: Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 872 23 42

 

Położenie: