OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 lipca 2018 r. o godz. 13:35

 

w sali nr 210 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głogów, al. Wolności 19/21, stanowiącej własność dłużnika (...), opisanej jako udział związany z własnością lokalu (lokal stanowiący odrębną nieruchomość) lokal mieszkalny o pow. użytkowej 47,00 m2, w którego skład wchodzą: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój i pomieszczenie przynależne piwnica, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie nr LE1G/00061476/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 135 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 101 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w myśl art. 962 § 1 kpc w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13 500,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, przy ul. Rynek 45/2-3. Rękojmię można także uiścić na konto komornika w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA:

70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20.

 

 

Położenie: