OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi (...), zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

24 lipca 2018 r. o godz. 12:30

 

w sali Nr D-29 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki nr 365 o powierzchni 0,1629 ha, położonej w Krakowie przy ul. Niewodniczańskiego 55A, obr. 92, jedn. ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni mieszkalnej 71,22 m2 oraz budynkiem niemieszkalnym, w którym znajduje się garaż o powierzchni 18,87 m2 i część biurowa o powierzchni 10,88 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00071673/1.

 

Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 182 352,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 136 764,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 12 lipca 2018 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: