OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 sierpnia  2018 r. o godzinie 14:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-33 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: oznaczona jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość – lokal mieszkalny, która położona jest w Krakowie przy ul. Heleny 6/5   i posiada założona księgę wieczystą w  Wydziale IV  Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/000376638/2, z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej w części 5093/368829.

stanowiącej własność dłużnika: (...)

 

Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę: 248 692,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 186 519,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 24 869,20 zł,

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala

(podając jednocześnie tytuł wpłaty) lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 27.07.2018 r. od godz. 9:00 do godz. 9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Położenie: