OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NR KW WA1P/00022551/4

DOTYCZY SYGN. AKT I CO 2315/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 lipca 2018 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę przy ul. Kraszewskiego 22 w sali nr II, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników: (...), położonej w miejscowości Parole 53, 05-831 Parole (gm. Nadarzyn), dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00022551/4.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 492 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 328 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 49 200,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych). Rękojmię należy złożyć na konto komornika: w Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483. Zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule, W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie 1 Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. wskazuje, iż warunkiem dopuszczenia do przetargu jest spełnienie wymagań wskazanych w art. 2a, 3, 4, 5, 6, 7 ww. ustawy. Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej reguluje art. 2b ww. ustawy – więcej informacji w kancelarii komorniczej.

Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny w rozumieniu art. 6 ustawy z wyłączeniem podmiotów wskazanych w art.sa ust. 3. Rolnik indywidualny przystępujący do licytacji powinien przedłożyć dokumenty uprawniające go do nabycia nieruchomości – oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument potwierdzający kwalifikacje rolnicze w myśl art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczenie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Inne podmioty powinny przedłożyć odpis decyzji administracyjnej zawierającej zgodę na nabycie nieruchomości, wydaną w trybie art. 2a ust. 4 z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby łub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Położenie: