OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 108263

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 czerwca 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę w Zielonej Górze, Plac Słowiański 2 w sali nr 202, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

użytkowania wieczystego 7300/10000 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 124/30 stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej w Zielonej Górze ul. Kręta 4, należącej do dłużnika Spółdzielnia Pracy LUKSMET w likwidacji, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 108263 [NKW: ZG1E/00108263/4].

 

Suma oszacowania wynosi 119 420,70 zł i zawiera podatek VAT.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 89 565,53 zł i zawiera podatek VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 942,07 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (68) 322 18 54.

 

Położenie: