OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu

 

26 czerwca 2018 roku o godz. 11:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – niezabudowanej niezabudowana działka 39/10 o pow. 0,1000 ha, położonej Łazany, stanowiącej własność dłużnika: (...), posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce III Wydział nr KR1I/00009215/1. Działka ta została wydzielona w trybie art. 946 § 1 kpc z działki oznaczonej nr 39/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 83 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 62 250,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej przed rozpoczęciem przetargu w gotówce.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika (rękojmia w dniu licytacji powinna być zaksięgowana na rachunku bankowym komornika)

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: