OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

20 czerwca 2018 r. o godz. 9:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XVI, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość zabudowana, obręb 0005 Zagrody, działka numer 302/7, położonej w miejscowości Zgórsko, ul. Cicha 9, stanowiącej własność dłużnika: Betonchem Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne Sp z o.o., ul. Cicha 9, 26-052 Zgórsko,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00058034/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 502 323,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 001 548,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 150 232,30 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 937/06.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Położenie: