OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 września 2018 r. o godz. 13:00

 

w sali C-107 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

       udział w 1/2 części działki nr 192/6 o pow. 4 732 m2, położonej w miejscowości Wierzbno nr domu 37 (57) w Gminie Koniusza. Zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z lat 68-70 XX wieku. Wykonany w technologii tradycyjnej z cegły i pustaka. Dach dwuspadowy na więźbie oderwanej, kryty dachówką. Budynek nieotynkowany i nieocieplony. Zaopatrzony w instalację gazową, wodną, energetyczną i kanalizację do szamba indywidualnego. Wejście do domu prowadzi przez wiatrołap, a następnie z korytarza do dwóch pokoi przechodnich, dalej z przedpokoju do kuchni, z której można wejść do pokoju i łazienki. Część budynku zajmuje pomieszczenie gospodarcze.

       działki nr 192/5  o pow. 6 001 m2 zagospodarowanej rolniczo. Teren lekko pagórkowaty ze spadkiem od strony domu w kierunku cieku wodnego. Kształt prostokątny o wymiarach ok. 250x23 mb. Część gruntu porośnięta drobnym drzewostanem. Dojazd po działce nr 192/6.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (...).

(Księgę Wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej huty w Krakowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28).

 

Nieruchomość objęta KR1H/00038277/4 oszacowana jest na kwotę: 7 800,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 5 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. – przy licytacji nieruchomości objętej KR1H/00038277/4 kwotę: 780,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość objęta KR1H/00021448/2 oszacowana jest na kwotę: 103 056,50 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 67 704,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. – przy licytacji nieruchomości objętej KR1H/00021448/2 kwotę: 10 305,65 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KMP 46/07” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie - ul. Nowohucka 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Położenie: