OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 17 (3) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 lipca 2018 roku o godz. 14:00

 

w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5 w nieruchomość położonej w miejscowości Skawina przy ul. Słonecznej 27 (prawo wpisane do rejestru lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowa w Skawinie ul. Ogrody 31). Dla ograniczonego prawa rzeczowego nie jest prowadzona księga wieczysta.

Lokal położony jest na II kondygnacji i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o ogólnej powierzchni 37,10 m2.

Prawo stanowi własność dłużników: (...).

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 167 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 125 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Akta sprawy egzekucyjnej można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce I Wydział Cywilny od dnia 4 lipca 2018 roku (sygn. akt I Co 93/17).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: