OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie  Michał Hoppe tel. 22 863 50 40 ogłasza, że  dnia:

 

26 czerwca 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul.

Kocjana 3 w sali nr  152, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  położonej 01-496 Warszawa, Rostworowskiego 28/6, stanowiącej lokal mieszkalny, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą nr KW WA1M/00438722/0.

Suma oszacowania wynosi 576 480,00 zł, zaś

cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  432 360,00 zł.

Licytant przystępujący do  przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 57 648,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce  albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa  bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty  całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie  rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA Centrala 71 1160 2202 0000 0002 4088 4864

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 25.06.2018 r.

Zgodnie za przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć:  dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz  osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie  wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć  nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego  nie przedstawiły.

 

Położenie: