OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron Kancelaria Komornicza 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3 działając na podstawie art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 czerwca 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 7 Sąd Rejonowy w Śremie ul. Franciszkańska 4; 63-100 Śrem, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Śrem, przy ul. Matejki 13, opisanej jako: nieruchomość gruntowa, działka gruntu nr ew. 217 o powierzchni 0,2146 ha, zabudowana budynkiem o funkcji produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Śremie prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1M/00010571/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 378 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 283 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. kwotę: 37 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, bądź wpłacona na konto komornika w

BZ WBK S.A. I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Położenie: