OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

27 czerwca 2018 r. o godz. 9:00

 

w Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 s. III odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości (udział 1/4), należącej do dłużnika: (...) położonej: 14-521 Lelkowo, Krzekoty, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00010775/6.

 

Opis nieruchomości:

Działka gruntu nr 104/1 o powierzchni 1,14 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz trzema budynkami o f. gospodarczej dla rolnictwa. Budynek gospodarczy nr 1 to obiekt jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, niepodpiwniczony. Budynek pochodzi z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 311,30 m2 - zgodnie z pomiarem biegłego. Charakterystyka budynku: ławy fundamentowe - nie inwentaryzowano, ściany konstrukcyjne zewtrzne - murowane z cegły, dach - płaski kryty papą na lepiku, stolarka drzwiowa - wrota drewniane, stare, o dużym stopniu zużycia. Stan techniczny budynku oceniony przez biegłego jako słaby - wymaga remontu. Pozostałe 2 budynki gospodarcze oraz budynek mieszkalny nie zostały uwzględnione w wycenie z uwagi na bardzo zły stan techniczny - budynki przeznaczone do rozbiórki, brak możliwości bezpiecznego wejścia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej na działce nr 106.

 

Suma oszacowania wynosi 21 812,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 359,38 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć kojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 181,25 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie kojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA O/Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1,  sekretariat sygn. I Co 528/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie bę przeszkodą do licytacji i przysądzenia asności na rzecz nabywcy bez

zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zosta zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: