OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 czerwca 2018 r. o godz. 09:00

                   

w Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 s. III odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości (udział 1/2) należącej do dłużnika: (...), położonej: 14-521 Lelkowo, Dębowiec, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00013228/8.

Opis nieruchomości: działka nr 209 ma pow. 2,98 ha, niezabudowana, o funkcji rolnej, kształt nieregularny wynikający z podziału geodezyjnego, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 217. Działka nr 218/1 ma pow. 26,0840 ha, niezabudowana, o funkcji rolnej, kształt nieregularny wynikający z podziału geodezyjnego, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 217. Działka zalesiona na areale 2,3921 ha, Działka nr 218/2 ma pow. 22,9686 ha, niezabudowana, o funkcji rolnej, kształt nieregularny wynikający z podziału geodezyjnego, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 217. Działka zalesiona na areale 19,6848 ha. Na działkach w momencie wizji brak budowli i urządzeń. Działka nr 209 stanowi przedmiot dzierżawy na rzecz osoby trzeciej do dnia 31.10.2030 r. Część nieruchomości pozostaje zalesiona. Typ siedliskowy lasu to Lśw DbBk (las świeży, dębowo-bukowy), gatunek główny to olcha. Wiek: 60, 50, 45 lat, wysokość: 19, 20, 22, 16 m., pierśnica: 19, 23, 3, 1, zadrzewienie: 0,5 0,4 0,8 0,3, bonitacja drzewostanu III.

 

Suma oszacowania wynosi 368 797,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 276 598,13 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 879,75 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat sygn. I Co 528/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: