OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

27 czerwca 2018 r. o godz. 9:00

 

w Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 s. III odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niewydzielonej części nieruchomości (udział 1/2) należącej do dłużnika: (...), położonej: 14-521 Lelkowo, Wilknity, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00013227/1.

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 237 ma pow. 23,22 ha, niezabudowana, o funkcji rolnej, kształt nieregularny wynikający z podziału geodezyjnego, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 236. Na działce w momencie wizji brak budowli i urządzeń. Działka stanowi przedmiot dzierżawy na rzecz osoby trzeciej do dnia 31.10.2030.

 

Suma oszacowania wynosi 271 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć kojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie kojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA O/Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat sygn.. I Co 528/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie bę przeszkodą do licytacji i przysądzenia asności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zosta zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: