OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00030310/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

29 maja 2018 r. o godz. 10:00

 

w Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 s. VI odbędzie s

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: Międzynarodowa Spedycja "MIRTRANS" Sp.z o.o. w likwidacji położonej: 14-500 Braniewo, Rusy, obb 14, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00030310/5.

 

Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki gruntu nr 311 i 312 o łącznej powierzchni 4,4096 ha. Działka nr 311 o pow. 0,3154 ha niezabudowana, teren aski, posiada dostęp do drogi publicznej na działce nr 315. Typ użytków zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: ŁIV

Działka nr 312 o pow. 4,0942 ha niezabudowana, teren aski, posiada dostęp do drogi publicznej na działce nr 315. Typ użytków zgodnie z wypisem z rejestru gruntów: ŁIV - 3,9441 ha, N - 0,0629 ha, PsVI - 0,0552 ha, W - 0,0320 ha.

Nieruchomość, wg informacji znajdującej s w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Braniewo, znajduje s w strefie G1 (podmiejska, przygraniczna), tereny usługowe rozwoju funkcji transportowo-magazynowo-logistycznej.

 

Suma oszacowania wynosi 688 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 516 255,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć kojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 834,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie kojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O/Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat sygn.. I Co 545/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie bę przeszkodą do licytacji i przysądzenia asności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zosta zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: