OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza Marta Dzięgiel zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że w dniu

 

29 maja 2018 o godz. 8:30

 

w sali nr D-9 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 20 położony na poddaszu (IV kondygnacja) w budynku nr 17 przy ul. Krakusa, o powierzchni 10,79 m2, składającej się z pokoju, kuchni i łazienki; objętej Księgą Wieczystą nr KR1P/00261621/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie; właścicielem tej nieruchomości jest (...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 93 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 69 975,00 zł.

Rękojmia wynosi: 9 330,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 40 1160 2202 0000 0002 4441 2051 Bank Millennium SA.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na

jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "WADIUM do KM 200/17 ul. Krakusa."

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 16 maja 2018 w godz. 14:00-14:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: