OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza

 

PIERWSZĄ LICYTAC

 

nieruchomości - lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Piechowicach przy ul. Szkolnej 5/29, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1J/00060241/7. Licytacja odbędzie się w dniu

 

12 czerwca 2018 r. o godz. 11:15

 

w sali nr 124 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 63 000,00 . Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 47 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć kojmię w kwocie 6 300,00 zł, najźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj.

B S.A. Jelenia Góra nr 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050

albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie aściciela książeczki do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie bę przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na asność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostazgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie bę uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia s postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: