Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

15 czerwca 2018 roku godz. 12:30

 

w sali D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jerzmanowice, gmina Jerzmanowice-Przeginia, oznaczonej jako działka nr 1056/8 o powierzchni 0,1100 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 113 (obecnie ul. Pod Lasem 7) o ustalonej w trakcie opisu i oszacowania powierzchni łącznej 148,3 m2 (powierzchnia bez strychu 116,3 m2), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skale prowadzi księgę wieczystą KR2P/00012667/2.

Według wskazań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem M - tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego, częściowo w terenie oznaczonym symbolem ZL - tereny zieleni leśnej oraz symbolem ZN - tereny zielone na urządzone o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.

Sumę oszacowania stanowi kwota 178 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwota 118 667,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 w Alior Banku SA (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii).

Nieruchomość można oglądać w dniu 04.06.2018 roku o godzinie 18:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a, tel. (12) 349 04 87.

 

Położenie: