OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

11 czerwca 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr B -138 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 20, położonej w miejscowości Kraków, przy ul. Szlak 4, stanowiącej własność dłużnika: (...) na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00321524/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 465 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:  310 000,00 zł ( słownie : trzysta dziesięć tysięcy 00/100 zł).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 46 500,00 zł, w terminie umożliwiającym jej zaksięgowanie przed rozpoczęciem przetargu. wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 30.05.2018 r. w godz. 13:00-14:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 01.06.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Położenie: