OBWIESZCZENIE

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska asesor komorniczy Łukasz Puścizna, mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 kwietnia 2018 r. o godz. 12:30

 

w sali C-112 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

oznaczonej jako:

- nieruchomości położonej w miejscowości Czulice, gm. Kocmyrzów-Luborzyca i objętej KW KR1P/00350603/0. Działka nr 250 o powierzchni 0,74 ha to teren płaski z dostępem do drogi polnej – użytki rolne klasy RI – kształt prostokątny o współczynniku 0,73.

Działka o nr 74 o powierzchni 0,31 ha to teren płaski – użytki rolne RII. Działka o nr 73 o powierzchni 0,28 ha to teren płaski – użytki rolne klasy RII.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (...)

(Księgę Wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie).

 

Działka nr 250 objęta KW KR1P/00350603/0 oszacowana jest na kwotę: 17 760,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 11 840,00 zł.

Działka nr 74 objęta KW KR1P/00350603/0 oszacowana jest na kwotę: 7 595,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 5 063,33 zł.

Działka nr 73 objęta KW KR1P/00350603/0 oszacowana jest na kwotę: 6 888,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 592,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości - tj.:

- przy licytacji działki nr 250 kwotę: 1 776,00 zł

- przy licytacji działki nr 74 kwotę: 759,50 zł

- przy licytacji działki nr 73 kwotę: 688,80 zł

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska nr: 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001 podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie VII KM 248/13” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika znajdującym się w Krakowie – ul. Nowohucka 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 14 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Położenie: