OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong (tel. (58) 506 54 00) ogłasza, że w sprawach egzekucyjnych Km 6/16 (sprawa główna) Km 7/16, Km 1587/16, Km 1798/16, Kmp 7/16, Km 775/17, Km 1021/17 oraz Km 2828/17 w dniu

 

26 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 w sali nr A88, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do lokalu mieszkalnego dwupokojowego, o powierzchni użytkowej 43,03 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość położonego na 5 (ostatniej) kondygnacji w Gdańsku, ul. Dworska 30D/15 wraz z udziałem 1/100 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 369 obszaru 791 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00030033/2, oraz takim samym udziałem we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania. Dla tejże nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00136444/9.

 

Suma oszacowania wynosi 210 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 157 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 000,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Informacje również na: www.komornikgdanskpolnoc.pl lub https://facebook.com/KomornikGdansk, tel. (58) 506 54 00 oraz w kancelarii mieszczącej się w: 80-232 Gdańsku, ul. Matejki 6/100.

 

Położenie: