OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

09 maja 2018 r. o godz. 14:00

 

w sali nr B-126 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 12, położonej w miejscowości Kraków, ul. Kochanowskiego 6, stanowiącej własność dłużnika: (...), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00414505/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 185 153,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy 00/100 zł).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 888 864,75 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery 75/100 zł).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg wyłącznie na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 26 kwietnia 2018 r. godz. 13:00 do 14:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 27.04.2018 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Położenie: