OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

08 maja 2018 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 310 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej objętej księga wieczystą NS1Z/00031347/8, położonej w obr. 401 Kościelisko, gm. Kościelisko, powiat tatrzański, woj. małopolskie, składającej się z działki nr 2098/8 o pow. 0,1444 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym nr 21 przy ul. Pitoniówka oraz działki niezabudowanej nr 2098/9 o pow. 0,0045 ha. Działka 2098/8 o nieregularnym kształcie, położone przy ul. Pitoniówka (1 linia zabudowy), posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka położona na terenie częściowo płaskim ze skarpą oraz o niewielkim nachyleniu stoku w kier. płd.-wsch., częściowo ogrodzona, z zagospodarowaniem w postaci podjazdów i parkingu utwardzonego kamieniem, chodników z kostki brukowej, nasadzeń zieleni, trawników, małej architektury, wiaty drewnianej otwartej. Wg MPZP w przeważającej części położona w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pensjonatowej oraz w pasie wzdłuż drogi publicznej w terenach komunikacji. Atrakcyjność lokalizacyjna: korzystna dla celów mieszkaniowych oraz usługowych, przy jednej z głównych tras prowadzących z Kościeliska do Zakopanego, zadowalające walory widokowe, brak uciążliwej zabudowy w najbliższym sąsiedztwie. Komunikacja prywatna, bus ok. 100 m na zachód. Sklepy i punkty usługowe w niedalekim sąsiedztwie. Działka uzbrojona, zabudowana budynkiem przystosowanym i użytkowanym jako pensjonat o łącznej powierzchni użytkowej 547,16 m2, obiekt piętrowy z dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, wykończony. Budynek użytkowany jako pensjonat „Willa Taterka”. Budynek przebudowany i rozbudowany w latach 2008-2009 r. Stan techniczny zadowalający, standard typowy. W budynku znajduje się 8 pokoi dwuosobowych oraz 4 apartamenty, jadalnia z kominkiem dla gości pensjonatu, kuchnia z zapleczem oraz pomieszczenia gospodarcze. Nieruchomość obciążona umową dzierżawy na rzecz Hotele Kościelisko Sp. z o.o. wraz z nieruchomością sąsiednią na okres 30 lat do I7.06.2044 r., którą ewentualny nabywca może wypowiedzieć zgodnie z art. 1002 k.p.c. (tj. w terminie miesiąca od prawomocnego przysądzenia własności z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr NS1Z/00031347/8. Nieruchomość należy do: Przedsiębirstwo Motoryzacyjne „Polmozbyt Szczecin” Sp. z o.o., 71-010 Szczecin, ul. Białowieska 2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 210 781,13 zł brutto (po uwzględnieniu rocznego wypowiedzenia dzierżawy). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 658 085,85 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 221 078,11 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: