OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w zw. z art. 864 kpc, że w dniu

 

25 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zawada, gm. Myślenice,  stanowiącej niezabudowaną i niezagospodarowaną działkę ewid. nr 215 o pow. 1 800 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do infrastruktury społecznej przeciętny. Od strony wschodniej działka sąsiaduje z asfaltową drogą powiatową. W MPZP działka położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (MN1) oraz w terenie KDZ (drogi powiatowe klasy Z1/2) – wzdłuż (...) Czernecki i posiada  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/00053488/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 135 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 67 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nic zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomością także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

 

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37

 

Położenie: