OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza

 

DRUGĄ LICYTACJĘ

 

udziału 4/6 nieruchomości - lokal mieszkalny, położonej w Jeleniej Górze przy ul. K. Trzcińskiego 2/48, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1J/00057321/8.

 

Licytacja odbędzie się w dniu

7 maja 2018 r. o godz. 8:30

w sali nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę (udział 6/6) tj. 115.150,00 zł

Udział 4/6 w nieruchomości wynosi: 76 767,00 zł.

Cena wywołania udziału nieruchomości wynosi: 2/3 wartości oszacowania udziału tj. 51 178,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 7 676,70 zł. Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj.:

BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050

albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: