OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi Arkadiuszowi Chwalbie, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

6 kwietnia 2018 r. o godz. 11:45

 

w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku nr 11 przy ul. Św. Kingi w Krakowie, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 40,04 m2, posiadający dostęp do piwnicy o pow. 3,60 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00370257/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 269 269,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 201 951,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 28 marca 2018 r. w godz. 10:00- 10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: