OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikom (...) zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w zwzku z art. 955 KPC, że w dniu

 

22 marca 2018r. o godz. 11:30

 

w sali Nr D-32 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oddzie s:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomci lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 32 położony na pierwszym piętrze w budynku nr 18 przy ul. Raciborskiej w Krakowie, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 77,02 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,17 m2. Nieruchomość posiada zożoną ksgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00291360/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 446 716,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartci oszacowania tj. kwotę: 335 037,00 zł.

 

Przyspucy do licytacji zobowzany jest złożyć rękojmię w wysokci 10 % ceny oszacowania nieruchomci na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomć, której dotyczy wpłata rękojmi.

W dniu licytacji wadium nie dzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można ogdać w dniu 12 marca 2018 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomci znajduje się do wgdu w biurze komornika.

 

Położenie: