OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00032859/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 marca 2018 r. o godz. 9:30

 

w Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1 s. III odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej: 14-521 Lelkowo, Lelkowo, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1B/00032859/9.

Opis nieruchomości: prawo własności działki gruntu nr 271/4 o pow. 0,3594 ha zabudowanej budynkiem o charakterze komercyjnym usługowo-magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 299,98 m2. Budynek to obiekt wolnostojący murowany, wybudowany w latach 60. XX w. Zmodernizowany i wyremontowany w części przez właściciela (wymieniono pokrycie dachowe, zagospodarowano wnętrze, w części otynkowano i ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową). Budynek wyposażony w energię elektryczną, wodę i kanalizację do szamba (media są obecnie wyłączone). W obiekcie znajduje się hala główna, 3 pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie biurowe, kolejne 2 pomieszczenia magazynowe oraz WC. Pomieszczenia biurowe oraz WC – wykończone w standardzie. Pozostałe pomieszczenia wykończone – poniżej standardu. Stan techniczny obiektu – średni. Modernizacja i remont nie zostały
w całości zakończone. W dniu oględzin obiekt nie był wykorzystywany gospodarczo. Zgodnie z wydaną w dniu 04.10.2007 r. przez Wójta Gminy Lelkowo decyzją nr 9/2007
o warunkach zabudowy na działce nr 271/4 przewidziano budowę stacji paliw i auto-gazu wraz z infrastrukturą i zapleczem biurowo-socjalnym (adaptacja i przebudowa części istniejącego budynku usługowo-magazynowego).

 

Suma oszacowania wynosi 325 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 217 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 570,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym
w Braniewie przy ul. Sądowa 1 sekretariat – I Co 459/16 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: