OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00009723/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 marca 2018 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Al. 1 Maja 5a,
64-500 Szamotuły w sali nr 301, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

działki nr 450/1 o pow. 100 m2 obręb 0816 Pamiątkowo, ark. mapy 1 oraz działki nr 452 o pow. 1 200 m2 obręb 0816 Pamiątkowo, ark. mapy 1, zabudowanych dwukondygnacyjnym budynkiem wolnostojącym w trakcie realizacji pow. użyt. 255,61 m2 i stopniu zaawansowania budowy 74% oraz parterowym budynkiem gospodarczym tymczasowo przystosowanym do potrzeb mieszkalnych o pow. użyt. 70,40 m2. Teren zagospodarowany. Uzbrojenie drogi w sieć; energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej. Dojazd do nieruchomości utwardzony – bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako tereny wielofunkcyjne z dominującą zabudową mieszkalną jednorodzinną.

Konstrukcja budynku w trakcie realizacji: fundamenty betonowe, strop drewniany, belkowo- pustakowy, dach konstrukcji drewnianej, pokryty papą termozgrzewalną oraz gontem bitumicznym na poszyciu desek. Wykończenie obiektu: komin cegła ceramiczna, rynny i rury spustowe PCV, blacha ocynkowana, tynki zewnętrzne cementowo-wapienne, stolarka okienna PCV i drewniana, parapety wewnętrzne marmurowe, drzwi – zewnętrzne PCV, drewniane, drewniane wzmocnione konstrukcją stalową, stalowe, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, posadzki betonowe, taras murowany z bloczków betonowych,
z posadzką z płytek ceramicznych, ze schodami żelbetowymi. Instalacje: kanalizacji sanitarnej (bez osprzętu i podłączeń), wodociągowa (przyłącze), gazowa (przyłącze), domofonowa, energii elektrycznej (bez osprzętu), telefoniczna. Stan techniczny: wiek budynku: budowa rozpoczęta w 1999 r., stan techniczny: średni, standard: przeciętny, stan zaawansowania budowy 74%.

Należącej do dłużników: (…), położonej: 64-514 Pamiątkowo, ul. Łąkowa 1, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00009723/6.

 

Suma oszacowania wynosi 329 670,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 252,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 967,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilno prawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

Położenie: