OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 marca 2018 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Mińsku Makowieckim odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Choszczówka Stojecka, opisanej jako 1/2 udziału nieruchomości gruntowej, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsk Mazowiecki nr SI1M/00051419/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 651 420,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 434 280,00 zł.

Nieruchomość składa się z:

Działek nr ew. 474/1, 475/1, 476/1 o pow. 1,1700 ha, częściowo zabudowanych, w pozostałej części leśnych, o oszacowanym 1/2 udziału na kwotę 631 491,00 zł. Cena wywoławcza ww. działek wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 420 994,00 zł.

Działki nr ew. 97/1 o pow. 0,9000 ha, las, o oszacowanym 1/2 udziału na kwotę 10 782,00 zł. Cena wywoławcza ww. działki wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 7 188,00 zł.

Działki nr ew. 99 o pow. 0,3000 ha, las, o oszacowanym 1/2 udziału na kwotę 3 516,00 zł. Cena wywoławcza ww. działki wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 2 344,00 zł.

Działki nr ew. 223/1 o pow. 0,4600 ha, las, o oszacowanym 1/2 udziału na kwotę 4 247,00 zł. Cena wywoławcza ww. działki wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 2 831,33 zł.

Działki nr ew. 226 o pow. 0,1500 ha, las, o oszacowanym 1/2 udziału na kwotę 1 384,00 zł. Cena wywoławcza ww. działki wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 922,67 zł.

 

W przypadku gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 2012.803 t.j.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 01 maja 2016 r. Licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienie do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania całej nieruchomości, tj. 65 142,00 zł lub jedną dziesiątą sumy oszacowania poszczególnych działek, tj.

- 63 150,00 zł dla działek nr ew. 474/1, 475/1 i 476/1,

- 1 079,00 zł, dla działki nr ew. 97/1,

- 352,00 zł, dla działki nr ew. 99,

- 425,00 zł dla działki nr ew. 223/1,

- 139,00 zł dla działki nr ew. 226 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr: 21 1500 1663 1216 6005 1172 0000 podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 268/14
z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego. Rękojmia może być również złożona
w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

 

Położenie: