OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie I Wydział Cywilny, mieszczącym się w Chrzanowie przy
al. Henryka 23, sala 08, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. Nieruchomości w postaci działki niezabudowanej nr 348/10 o pow. 0,1537 ha położonej
w Mętkowie, gmina Babice, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1C/00014439/9 Sądu Rejonowego w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, działka położona jest na terenach istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej – zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/263/2016 r. Rady Gminy Babice z dnia 24.05.2013 r.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 57 063,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 42 797,25 zł. Rękojmia: 5 706,30 zł.

2. Nieruchomości w postaci działki rolnej nr 1166/5 o pow. 0,5755 ha położonej w Mętkowie, gmina Babice, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR1C/00014437/5 Sądu Rejonowego
w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych; działka położona jest na terenach otwartych
o kluczowym znaczeniu dla ochrony zasobów ekologicznych – zgodnie ze Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice zatwierdzonym uchwałą
nr XXXVІI/263/2016 r. Rady Gminy Babice z dnia 24.05.2013 r.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 18 706,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 14 029,50 zł. Rękojmia: 1 870,60 zł.

3. Nieruchomości w postaci działki leśnej nr 194/3 o pow. 0,4793 ha położonej w Mętkowie, gmina Babice, województwo małopolskie, porośniętej 72 i 82-letnim drzewostanem sosnowym, objętej księgą wieczystą KR1C/00054559/8 Sądu Rejonowego w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (oznaczenie działki w dziale I KW KR1C/00054559/8 jest niezgodne z EGiB; zmiana oznaczenia nr dz. 194/2 na dz. 194/3 i pow. z 0,4498 ha na 0,04793 ha nastąpiła na podst. Decyzji Starosty Chrzanowskiego BK-6011z/30/99, op. KERG-3477/49/98); działka położona jest na terenach lasów państwowych, prywatnych i dolesienia – zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babice zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/263/2016 r., Rady Gminy Babice z dnia 24.05.2013 r.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 32 107,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 24 805,25 zł. Rękojmia: 3 210,70 zł.

Powyższe nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji nieruchomości w gotówce, przelewem na konto komornika 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA O. Chrzanów, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000
(Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r., nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Nieruchomość można oglądać w dniu 4.04.2018 r. godz. 12:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: