OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Robert Śron, Kancelaria Komornicza, 63-100 Śrem, ul. Kościuszki 3, działając na podstawie art. 955 § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 7 w Sądzie Rejonowym w Śremie, ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Krosinko przy ul. Kozakowa 2, opisana jako: nieruchomość gruntowa, działka gruntu nr ew. 65/6, 65/7, 65/19 o łącznej pow. 0,2290 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym której właścicielem jest (…). Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy
w Śremie Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie prowadzi księgę wieczystą
o nr KW PO1M/00026978/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 604 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 402 666,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. kwotę 60 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, bądź wpłacona na konto komornika w:

BZ WBK SA I O. Śrem nr 50 1090 1405 0000 0001 1912 0279

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Położenie: