OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 marca 2018 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zakole Stare, opisanej jako działka gruntu
o numerze ew. 122/1, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr KW SI1M/00050635/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 387 042,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 258 028,00 zł.

 

W przypadku gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2012.803 t.j.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie
z dniem 01 maja 2016 r. Licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienia do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 38 704,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 1319/13 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: