OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lech Szymański zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 marca 2018 r. o godz. 11:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Stare Zakole, gmi. Mińsk Mazowiecki, opisanej jako działka gruntu o nr ew. 122/2 o powierzchnia 0,3812 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o nr KW SI1M/00087085/7.

Sprzedaż następuje w celu zniesienia wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 144 057,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 108 042,75 zł.

W przypadku gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna licytant musi spełniać warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2012.803 t.j.) ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie
z dniem 01 maja 2016 r. Licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienia do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 14 405,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg
w gotówce lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Lecha Szymańskiego nr:

21 1500 1663 1216 6005 1172 0000

podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 1562/14 z dopiskiem rękojmia oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Położenie: