OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

7 lutego 2019 roku o godz. 10:10

w sali nr C 112 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku wielorodzinnym numer 9, położonym w Krakowie na os. Niepodległości. Przedmiotowy lokal położony jest na 2 piętrze czteropiętrowego budynku, składa się z dwóch oddzielnych pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 38 m2. Do lokalu przynależy balkon oraz piwnica o powierzchni 5,30 m2. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie.

Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 198 500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 148 875,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwota 19 850,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. Kancelarii Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 71 8619 0006 0030 0325 8023 0001.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 31.01.2019 roku o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: