OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 marca 2018 r. o godz. 14:20

 

w sali nr D-142 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zabierzów, gm. Zabierzów przy ul. Śląskiej 262, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KR2K/00024980/4 prowadzoną przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach.

Nieruchomość obejmuje działki nr 69, 101/28 o łącznej powierzchni 0,1743 ha, zabudowane budynkiem o funkcji mieszkalno-usługowej oraz garażem.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 681 043,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania: 454 028,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 68 104,30 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 19 i 26 marca 2018 r. w godzinach od 15 do 16, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: