OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Józef Zagrobelny (tel. (16) 621 40 41) ogłasza, że dnia

 

13 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 11 w sali nr 10, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, położonej: 37-560 Pruchnik, działka ewidencyjna nr 824/28 o pow. 0,1176 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1J/00097674/5.

 

Suma oszacowania wynosi 20 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 586,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy  oszacowania, tj. 2 038,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika nr

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Jarosławiu 11 1090 2590 0000 0001 2245 7934

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości operat szacunkowy biegłego sądowego wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (16) 621 40 41

 

Położenie: