OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 marca 2018 r. o godz. 14:20

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XI, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 7, dla którego w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00060548/9,

stanowiącego własność dłużników:

(...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 121 000,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 ceny oszacowania tj. kwotę 80 666,67 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 12 100,00 zł (dwanaście tysięcy sto złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek komornika o nr.:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 w PKO BP SA O/Zgierz

albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (Sygn. akt KM 1227/16), bądź w terminie na dwa tygodnie przez licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 1491/16).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

 

 

Położenie: