OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

1 marca 2018 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr B-103 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: przysługujący dłużniczce udział w 1/4 części w prawie własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Dukatów 25, oznaczonej jako działka nr 7/1, obręb nr 6, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00010849/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym. Działka o powierzchni 341m2. Dom wybudowany około 1939 roku, częściowo podpiwniczony, parterowy z zagospodarowanym poddaszem. Udział obciążony ograniczonym prawem rzeczowym - prawo bezpłatnego, dożywotniego użytkowania na rzecz (...).

 

Cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 495 903,00 zł. Udział 1/4 w prawie własności oszacowany jest na kwotę: 123 975,00 zł. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego: 64 068,00 zł. Wartość udziału 1/4 w prawie własności z uwzględnieniem ograniczonego prawa rzeczowego: 59 907,00 zł. Cena wywoławcza 1/4 w prawie własności z uwzględnieniem ograniczonego prawa rzeczowego: 44 930,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 5 990,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika 76 8619 0006 0030 0025 8094 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O. Kraków, albo w gotówce w Kancelarii Komornika. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 10:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64). Akta egzekucyjne na trzy dni przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Położenie: