OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 marca 2018 r. o godz. 14:40

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny sala nr XI odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej działki gruntu nr 276, położonej w miejscowości Głowno przy ul. Kasprzaka 18, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1G/00004989/2.

Dłużników:  

1.     (...)

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 395 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 ceny oszacowania tj. kwotę 263 333,33 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100 złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania tj. 39 500,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika  Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 w PKO BP SA O/Zgierz

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 1593/16 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przez licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 1462/16).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Położenie: