OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 marca 2018 r. o godz. 11:10

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci niezabudowanej działki o oznaczeniu geodezyjnym nr 124/1, arkusz mapy 1,

obręb 0006 Tąpkowice, nr jednostki rejestrowej G.6, jednostka ewidencyjna 241306_2 Ożarowice nr 124/1 o powierzchni 13 231,00 m2 będącej jedną z dwóch działek ujawnionych w KW nr GL1T/00005531/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Licytowana działka jest położona w Tąpkowicach, w rejonie ulicy Zgody i ulicy Jana Pawła II. Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XL/249/2002 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 października 2002 r. tereny na których usytuowana jest wyceniana nieruchomość przeznaczono na cele łąk i pastwisk. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez północno – zachodni fragment wycenianego gruntu planowany jest przebieg drogi ekspresowej, przy czyn istnieje prawdopodobieństwo, że droga ekspresowa nie będzie obejmowała wycenianego gruntu. Kształt działki zbliżony jest do trapezu prostokątnego. Nawierzchnia działki porośnięta jest trawami, chwastami, krzewami. Teren podmokły.

Działka oddalona od ulicy Zgody o ok. 300 m. Teren nieużytkowany. Bezpośredni dojazd utwardzoną drogą o nawierzchni szutrowej. Działka nieogrodzona. Wzdłuż południowo - zachodniej granicy działki przebiega ciek wodny.

Licytowana nieruchomość ma charakter nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2016.2052 j.t). Zgodnie zatem z art. 4 ust.1 tej ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu licytowanej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

Działka oszacowana jest na kwotę: 54 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 40 875,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 5 450,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 07.03.2018 r. w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:

ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322

Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 285 15 49 oraz na stronach internetowych

www.komornik.tarnowskie-gory.eu i www.komornikpiekaryslaskie.pl.

 

 

Położenie: