OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

19 lutego 2018 r. o godz. 8:00

 

w sali numer 4 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju odbędzie się:                           

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczona jako działka numerem 601 o pow. 0,3700 ha, położona pośród terenów leśnych. Działkę stanowią użytki leśne i tereny łąk. Dojazd do działki drogą leśną gruntową nieutwardzoną, położona w obrębie 0009 Nowym Folwarku, powiat buski. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 761 o pow. 0,0800 ha, położona pośród terenów leśnych. Działkę stanowią użytki: tereny lasów. Działka położona przy drodze leśnej o nawierzchni gruntowej, położona w obrębie 0009 Nowy Folwark, powiat buski. Dla przedmiotowych działek Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00032799/7. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 176,32 m2 oraz budynkiem garażowym w budowie, oznaczona jako działka ewidencyjna numer 11 o pow. 2,0600 ha, położona w Nowym Folwarku, obręb 0009 Nowy Folwark, powiat buski posiadająca założoną księgę wieczystą o numerze KI1B/00032797/3. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka numer 115/5, o pow. 0,0200 ha, obręb 0009 Nowy Folwark, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności objętej księgą wieczystą numer KI1B/00044491/5. Działka jest w części zabudowana budynkiem sklepu. Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Busko-Zdrój, zaś użytkownikami wieczystymi nieruchomości, dłużnicy (...), którzy są jednocześnie właścicielami budynku na tej nieruchomości. Działka gruntu numer 115/5 oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Prawo użytkowania wieczystego wygasa w 2095 roku.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka numer 601 oszacowana jest na kwotę: 11 694,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 7 796,00 zł, stanowiącej własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (...), posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1B/00032799/7 w Sądzie Rejonowym w Busko-Zdrój.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka numer 761 oszacowana jest na kwotę: 2 246,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 497,33 zł, stanowiącej własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (...) posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1B/00032799/7 w Sądzie Rejonowym w Busko-Zdrój.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, działka numer 11 oszacowana jest na kwotę: 494 260,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 329 506,66 zł, stanowiącej własność dłużnika (...) posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1B/00032797/3 w Sądzie Rejonowym w Busko-Zdrój.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka numer 115/5 na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego od gruntu odrębny przedmiot własności oszacowana jest na kwotę: 138 845,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 92 563,33 zł. stanowiącej własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (...) posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1B/00044491/5 w Sądzie Rejonowym w Busko-Zdrój.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce, na konto komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Położenie: