OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Katarzyna Skoczeń (tel. (59) 841 35 39, fax. (59) 848 15 49) ogłasza, że dnia

 

21 lutego 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 222, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej w postaci działek o numerach 31/30, 31/31, 31/32, 31/37, i 37/38 (klasyfikacja – grunty orne) o łącznej powierzchni 5,8132 ha, położonej w Krzyni, gmina Dębnica Kaszubska, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00100471/2.

Stosownie do treści art. 2a znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 z późn. zm.) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej (w tym art. 2a ust 3 pkt 1-4, art. 2a ust 4 powołanej ustawy). Jednocześnie wskazać należy, iż Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa przysługuje prawo wykupu nieruchomości rolnej w trybie art. 4 powołanej ustawy.

 

Suma oszacowania wynosi 150 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 060,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii a także na konto komornika w banku:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Słupsku

61 1020 4649 0000 7502 0008 6108

rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Położenie: