OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

1 marca 2018 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa, tj. działki ewid.  nr 1933/8 o pow. 471 m2. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 291, parterowym z częściowo używanym poddaszem, w całości podpiwniczonym, o konstrukcji mieszanej, wybudowany w 1949 r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 94,38 m2. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta cechuje się spadkiem terenu w kierunku południowym, posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej od strony północnej. Uzbrojenie: przyłącz elektryczny, wodny z sieci gminnej, kanalizacja – szambo przydomowe, gazu brak.

 

Nieruchomość stanowi własność dłużników: (...) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach zs. w Dobczycach o nr KR2Y/00030585/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 194 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 129 333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

 (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciom licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nic są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nic będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz.U.2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

Położenie: