OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00037845/5

 

ICo 1184/16

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

27 lutego 2018 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

w Brzegu przy ulicy Chocimskiej 5A, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00037845/5 należącej do dłużnika. W dziale I-Sp wpisano sposób korzystania: użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 11.12.2066 r. oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Księga wieczysta KW nr OP1B/00037845/5 obejmuje dwie działki z arkusza mapy 3 obrębu 1103 Południe, o numerach ewidencyjnych 25/8 – 0,0165 ha i 40/3 – 0,0040 ha, stanowiące inne tereny zabudowane Bi łącznego obszaru 0,0205 ha, położone przy ulicy Chocimskiej 5A w Brzegu. Na działkach znajduje się budynek handlowo-usługowy, ujęty w zapisach księgi wieczystej, zapisany w kartotece budynków pod numerem ewidencyjnym 1018 następująco: powierzchnia zabudowy- 110 m2, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony - 2/0, murowany, rok zakończenia budowy - 1993, powierzchnia użytkowa z obmiaru 194,38 m2. Uwaga: powierzchnia użytkowa wpisana w księdze wieczystej jest niezgodna z powierzchnią ustaloną na podstawie pomiarów z natury. Dla potrzeb wyceny przyjęto powierzchnię ustaloną na podstawie pomiaru pomieszczeń budynku. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg - przyjętym Uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. - przeznaczenie gruntów przedmiotowej nieruchomości określono jako U - tereny usługowe wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią.

 

Suma oszacowania wynosi 449 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 337 050,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 940,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: