OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00064020/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 lutego 2017 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość – położonej w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej 1A, (dzielnica Szczawienko). Części składowe nieruchomości:

1)    niezabudowana działka budowlana nr 153/3 o pow. 0,0129 ha,

2)    działka nr 376/1 o powierzchni 0,0314 ha zabudowana budynkiem produkcyjno-usługowym o Pu 99,47 m2.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta o numerze SW1W/00064020/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu.

Uwaga! W przypadku nabycia nieruchomości (lub części składowych) konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej.

 

Suma oszacowania wynosi 129 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 466,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 19.02.2018 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA O. Wałbrzych 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

 

 

Położenie: