OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska (tel. (59) 842 45 71) ogłasza, że dnia

 

27 lutego 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników solidarnych: (…),

stanowiącej: lokal mieszkalny położony na parterze, złożony z: 2 pokoi, kuchnia, łazienki z WC, przedpokoju, o pow. lokalu 48,73 m2,

 

położonej: 76-200 Słupsk, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 6/1A, dla której Sąd Rejonowy
w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr KW SL1S/00091735/4 .

Suma oszacowania wynosi 83 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 300,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum  Słupsk

81 1020 4649 0000 7002 0008 6090

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: