OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 lutego 2018 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr XII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, garażem i budynkiem gospodarczym działki gruntu numer 264, położonej w Zgierzu przy ulicy Dzikiej 48, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o nr LD1G/00002117/5,

stanowiącej własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 337 000,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania tj. kwotę 252 750,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania tj. 33 700,00 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych) najpóźniej
w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika  Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr.:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 w PKO BP SA O. Zgierz

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt I KM 2126/08), bądź w terminie na dwa tygodnie przez licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 1929/17).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Położenie: